Dzisiaj jest: 25.11.2020, imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Regulamin

REGULAMIN SERWISU AGROGROSIK.PL

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez AgroFoto usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym osób fizycznych, osób prawych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej lub hurtowej Pojazdów, polegające na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie AgroGrosik.PL oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu AgroGrosik.PL. 
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu AgroGrosik.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. 
 1. DEFINICJE
  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:  
   1. AgroFoto — AgroFoto Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XXXXX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXX, posiadająca numer NIP: 894-29-89-245, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem [email protected] 
   2. Serwis AgroGrosik.PL — prowadzony przez AgroFoto w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej AgroGrosik.PL a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów AgroFoto, o których mowa na stronach Serwisu AgroGrosik.PL. 
   3. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu zamieszczane w Serwisie AgroGrosik.PL, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 
   4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu AgroGrosik.PL. 
   5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej lub hurtowej Pojazdów, w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z AgroFoto umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie AgroGrosik.PL i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu AgroGrosik.PL. 
   6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie AgroGrosik.PL na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu AgroGrosik.PL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu AgroGrosik.PL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email i hasło. 
   7. Cennik — zestawienie ustalanych przez AgroFoto opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu AgroGrosik.PL. 
   8. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją AgroFoto może być przedmiotem obrotu w serwisie AgroGrosik.PL. 
   9. Regulamin —Regulamin serwisu AgroGrosik.PL. 
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU AGROGROSIK.PL
  1. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Ogłoszeniodawcę. 
  2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto lub opcjonalnie ceną netto. Jednocześnie ten sam Pojazd w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.  
  3. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). 
  4. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie AgroGrosik.PL wynosi 14 dni lub 28 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie. 
  5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. 
  6. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów AgroFoto oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. AgroFoto nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. 
  7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu AgroGrosik.PL materiałów wymaga każdorazowo zgody AgroFoto i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów AgroFoto oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie AgroGrosik.PL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu AgroGrosik.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody AgroFoto. 
  8. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu AgroGrosik.PL, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu AgroGrosik.PL, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów AgroFoto. 
  9. AgroFoto nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem serwisu przez Ogłoszeniodawcę. 
 1. ZAWARCIE UMOWY
  1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej, i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez AgroFoto wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej. 
  2. Do chwili otrzymania przez Ogłoszeniodawcę informacji o zaksięgowaniu przez AgroFoto płatności z tytułu opłaty za emisję Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez AgroFoto zostało rozpoczęte. 
 1. ZAMIESZCZENIE I EDYCJA OGŁOSZENIA PRZEZ OGŁOSZENIODAWCĘ
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie AgroGrosik.PL wymaga:  
   1. poprawnej rejestracji w Serwisie AgroGrosik.PL, 
   2. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu AgroGrosik.PL poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe, wprowadzaniu zdjęć Pojazdu oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu, 
   3. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez TPAY.COM 
  2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1. powyżej, AgroFoto przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje. 
  3. Aktywacja Ogłoszenia następuje:  
   1. w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez TPAY.COM, z chwilą zaksięgowania wpłaty.
   2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie AgroGrosik.PL rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia. 
   3. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1 powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Pojazdu (w formacie określonym na stronie Serwisu AgroGrosik.PL). 
   4. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie AgroGrosik.PL, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 14 dni lub 28 dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji. 
   5. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 14 dni lub 28 dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji. 
 1. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
  1. Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Promowanie Ogłoszeń). 
  2. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Ogłoszeniodawcom na okres 14 dni lub 28 dni, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż czas emisji Ogłoszenia. 
  3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu. 
 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. AgroFoto umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę. 
  2. AgroFoto nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. AgroFoto nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 
  3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży Pojazdów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez AgroFoto stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu AgroGrosik.PL. 
  4. AgroFoto ma prawo do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:  
   1. powszechnie uznane za obraźliwe, 
   2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 
   3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, 
   4. szkodzące AgroFoto lub innym podmiotom, 
   5. wprowadzające w błąd. 
  5. AgroFoto nie odpowiada ponadto za:  
   1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, 
   2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, 
   3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, 
   4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od AgroFoto, 
   5. działanie siły wyższej. 
  6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu AgroGrosik.PL stanowią przedmiot praw wyłącznych AgroFoto lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 
 1. OPŁATY
  1. Usługi świadczone w ramach Serwisu AgroGrosik.PL na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1. 
 1. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
  1. AgroFoto zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
  2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą. 
  3.  Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu AgroGrosik.PL umowach. 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez AgroFoto usług świadczonych w ramach Serwisu AgroGrosik.PL, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu AgroGrosik.PL, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć. 
  2. Reklamacje należy zgłaszać AgroFoto za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub listem poleconym na adres AgroFoto z dopiskiem „Serwis AgroGrosik.PL”. 
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację. 
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, AgroFoto zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie. 
  6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, AgroFoto zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. 
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez AgroFoto. 
  8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane. 
 1. DEZAKTYWACJA OGŁOSZEŃ
  1. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1., Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu. 
  2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji. 
 1. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
  1. Świadczenie usług w ramach Serwisu AgroGrosik.PL ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (AgroFoto lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: [email protected] 
  2. AgroFoto zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu. 
  3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji AgroFoto, o której mowa w pkt 10.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie AgroGrosik.PL bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody AgroFoto. 
 1. ZMIANY REGULAMINU
  1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez AgroFoto. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Grupa Allegro poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu AgroGrosik.PL oraz drogą elektroniczną. 
  2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu AgroGrosik.PL oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach. 
  3. Ogłoszeniodawca przy pierwszym logowaniu w Serwisie AgroGrosik.PL, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. 
  4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: [email protected], które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z AgroFoto, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W ramach usług świadczonych w Serwisie AgroGrosik.PL Ogłoszeniodawca zleca AgroFoto publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisach internetowych AgroFoto lub podmiotów do niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim, jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. 
  2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu AgroGrosik.PL, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. 
  3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a AgroFoto, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu AgroGrosik.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu AgroGrosik.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
  5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
  6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
ZAŁĄCZNIKI 
 • Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców 
 • Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń 
 • Załącznik nr 3 Polityka prywatności 
 • Załącznik nr 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu 
 • Załącznik nr 5 Faktury w wersji elektronicznej 
ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
PAKIETY DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH  
Szczegóły  Pakiet 14 dni  Pakiet 28 dni 
Opłata  0,00 PLN netto 0,00 PLN netto

ZAŁĄCZNIK NR 2 USŁUGI PROMOWANIA OGŁOSZEŃ 
 1. Usługa Promowania Ogłoszeń może polegać na:  
  1. wyróżnieniu tła Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania w Serwisie AgroGrosik.PL, 
  2. umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania Ogłoszeń w Serwisie AgroGrosik.PL, 
  3. promowaniu Ogłoszenia Dealera na stronie głównej Serwisu AgroGrosik.PL, 
 1. Podświetlenie Ogłoszenia innym kolorem na liście wyników wyszukiwania Ogłoszeń powoduje, że Ogłoszenie prezentowane jest na innym tle niż pozostałe Ogłoszenia. 
 2. Umieszczenie ogłoszenia polega na dodaniu do go na początku listy ogłoszeń w kategorii i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszenia promowane 
 3. Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu AgroGrosik.PL polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu AgroGrosik.PL, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań, dokonywanych, co 15 minut. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej. 
 4. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, powinna być zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach. 
 5. Dealer podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje, w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w Serwisie AgroGrosik.PL. 
ZAŁĄCZNIK NR 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu AgroGrosik.PL, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. oku, nr 1182) jest AgroFoto Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu 
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem ___________. 
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z Umową, dla potrzeb niezbędnych do realizacji jej postanowień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). 
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez AgroFoto zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez AgroFoto usług oraz w celu ich realizacji. 
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez AgroFoto za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa AgroFoto, a także związanych ze świadczeniem usług przez AgroFoto. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana. 
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu AgroGrosik.PL wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. Dotyczy to wysyłki zapytania ofertowego: samochód nowy, samochód używany, promocję, wybraną ofertę finansowania zakupu samochodu czy jego ubezpieczenia. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail. 
 7. AgroFoto zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AgroFoto zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AgroFoto danych osobowych innemu niż AgroFoto administratorowi danych. 
 9. AgroFoto może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez AgroFoto jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec AgroFoto lub jeśli AgroFoto otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez AgroFoto podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu AgroGrosik.PL. 
 11. Dane osobowe Dealerów i Ogłoszeniodawców, dokonujących płatności on-line za świadczone przez AgroFoto usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:  
  1. W celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi w ramach Serwisu AgroGrosik.PL, 
  2. Niezwłocznie po wyborze przez Dealera i Ogłoszeniodawca w Serwisie AgroGrosik.PL sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 
 12. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez AgroFoto przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 
 13. W przypadku uzyskania przez AgroFoto wiadomości o korzystaniu przez Dealerów i Ogłoszeniodawców z Serwisu AgroGrosik.PL niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AgroFoto może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 
 14. AgroFoto wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 
 15. AgroFoto stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających strony Serwisu AgroGrosik.PL, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu AgroGrosik.PL. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu AgroGrosik.PL może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: http://AgroGrosik.PL/strona/polityka-prywatnosci. 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU 
 • W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
 • Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: [email protected] Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. 
UWAGA!  
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy usługę za Twoją wyraźną zgodą tj. (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

ZAŁĄCZNIK NR 5 FAKTURY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 
 1. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. 
 2. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 3. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika. 
 4. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:  
  1. edycję treści dokumentu, 
  2. komentowanie, 
  3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza, 
  4. montaż dokumentu, 
  5. kopiowanie zawartości dokumentu, 
  6. wydzielanie stron. 
 5. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej. 
 6. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość poprzez pisemną prośbę o wysyłkę faktury papierowej. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej. 
 8. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat. 

 

Reklama